Home       ประวัติแขวงทางหลวง      โครงสร้างองค์กร         หน้าที่รับผิดชอบ           ติดต่อเรา

นายชาตรี   นิลผาย
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

  นายเทวัญ สรรค์นิกร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมต้อนรับคณะ
    ทำงานศึกษาด้านคมนาคมและขนส่งเพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ในวันที่
    12-13 มีนาคม 2558   ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ และจุดสร้างสะพาน
    ข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน)
   

 

 

โครงการสร้างสะพานมิตรภาพ
ข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน)
  นายธวัชชัย  รักขนาม รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดบึงกาฬ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิด
"ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2558" ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00 น. 
ณ บริเวณหน้าวัดสามัคคีอุปถัมภ์ (ภูกระแต) อ.เมือง
จ.บึงกาฬ 
   
 
  กองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
เดินทางมาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ การบริหารจัดการองค์กร
ของแขวงการทางบึงกาฬ  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558

  

 
  โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
   พบประชาชนครั้งที่ 1 นำโดย นายพีระศักดิ์  พอจิต
   รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 เมื่อ
   วันที่ 29 ธันวาคม 2557  ณ จุดก่อสร้างสะพาน
   ข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 (บึงกาฬ - ปากซัน)
     
       ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกำหนด
     ขึ้นเพื่อให้ปวงข้าราชการเกิดสำนึกลึกซึ้งและ
     เที่ยงธรรม  ในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี
     ข้าราชการ ควรแก่ความไว้วางใจ   และความ
     เชื่อมั่นของปวงชน และดำรงตนเป็นแบบอย่าง

          

บทเพลงสร้างความสามัคคี  
          
 
          

     
     
จำนวนผู้เข้าชม
   
internet tracking statistics 
   
     
     
แขวงทางหลวงบึงกาฬ  สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)   กรมทางหลวง   กระทรวงคมนาคม 
webmaster : gagamel.ts