Home       ประวัติแขวงทางหลวง      โครงสร้างองค์กร         หน้าที่รับผิดชอบ           ติดต่อเรา

นายชาตรี    นิลผาย
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

 
    ร่วมพิธีวันสำคัญต่าง ๆ

วันที่ระลึก จักรีบรมราชวงศ์  
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558


  นายเทวัญ สรรค์นิกร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้ให้เกียรติ
เป็นประธานให้พิธีเปิดอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
ปี พ.ศ. 2558 ขึ้น ในวันที่ 9 เมษายน 2558  โดยศูนย์ฯ ดังกล่าว
จะให้บริการประชาชน ในระหว่างวันที่ 9-19 เมษายน 2558
   

 

 

 
โครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง
แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน)
 

   นายเทวัญ สรรค์นิกร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ร่วมต้อนรับคณะทำงานศึกษาด้านคมนาคมและขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ในวันที่12-13 มีนาคม 2558  
ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ และจุดสร้างสะพาน
ข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซั
  

    นายธวัชชัย  รักขนาม รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดบึงกาฬ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิด
"ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2558" ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00 น. 
ณ บริเวณหน้าวัดสามัคคีอุปถัมภ์ (ภูกระแต) อ.เมือง
จ.บึงกาฬ
  

    กองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
เดินทางมาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ การบริหารจัดการองค์กร
ของแขวงการทางบึงกาฬ  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 255
     
     

  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกำหนด
     ขึ้นเพื่อให้ปวงข้าราชการเกิดสำนึกลึกซึ้งและ
     เที่ยงธรรม  ในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี
     ข้าราชการ ควรแก่ความไว้วางใจ   และความ
     เชื่อมั่นของปวงชน และดำรงตนเป็นแบบอย่าง

          

บทเพลงสร้างความสามัคคี  
          
 
             
     
จำนวนผู้เข้าชม
   
internet tracking statistics 
   
     
     
แขวงทางหลวงบึงกาฬ  สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)   กรมทางหลวง   กระทรวงคมนาคม 
webmaster : gagamel.ts